دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار دان سه دان دو دان یک 1 2 3 4 5
          77/12/20 76/12/20 76/6/20 76/3/20 75/12/20

75/8/20

تهران غلامرضا محرابی 0/1

1

مجید حسن زاده

تهران

75/08/20

 

 

 

 

 

       

2

فرشاد سلامتی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

3

علیرضا موسی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

4

هومان امیربرخوردار

تهر ان

75/08/20

76/10/20

77/11/20

79/5/20

79/8/20

80/1/20

       

5

محمد رضا نیازی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

6

شاهین شمس الدین

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

7

حسن رنجبر

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

8

كریم آذردوست

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

9

حسن سرجوقیان

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

10

حسین سبزه دار

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

11

علیرضا حاجیان دوست

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

12

بهرام دیده ور

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

13

سعید اصفهانی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

14

فرشید نعیمی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

15

غلامحسین صحت مند

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

16

یاشار سلیقه عراقی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

17

محمد رضا خانجان

تهر ان

75/08/20

77/1 /20

 

 

 

 

       

18

ایمان حقیقت كیش

تهر ان

75/08/20

76/11 /15

77/2 /30

 

 

 

       

19

حسین علوی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

20

علی علوی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

21

حسام علوی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

22

كاوه شهفر

تهر ان

75/08/20

76/3/20

76/6/30

76/10/20

77/1/15

77/6/20

       
23 نادر پاک نهاد تهران 75/8/20                  

24

سید سامان حمیدی

تهر ان

75/08/20

76/03/20

76/06/30

76/10/20

77/01/15

77/06/20

       

25

اسماعیل رضا بیگی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

26

كیان قدكساز

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

27

عبدالرسول كشمیری

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

28

رشید شیوا

تهر ان

75/1/20

 75/4/20

75/8/20 

 76/8/10

 77/1/15

 77/7/20

       

29

محمد پور ابتهاج

تهر ان

75/0 /20

 

 

 

 

 

       

30

بهمن شربتی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

31

حامد حیدر نعمتی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

32

علی پوربهرام

تهر ان

75/08/20

76/0 /20

76/0 /30

 

 

 

       

33

ابراهیم معاون خازنی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

34

ابولحسن ساعی بهروزی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

35

رامین خجسته

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

36

علیرضا مددی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

37

آرش جعفری

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

38

امیر عباس ایرانی

تهر ان

75/08/20

76/5/20

76/9/30

 

 

 

       

39

مهرزاد یوسفی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

40

محمد رضا سهرابی نیا

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

41

محسن شریفی

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

42

رسول شمس كبیر

تهر ان

75/08/20

 

 

 

 

 

       

43

مهدی عرفانی

تهر ان

75/9/20

76/3/4

76/6/30

76/10/20

77/1/15

77/6/20

       

44

سید محمد حسینی نیا

تهر ان

75/10/20

 

 

 

 

 

       

45

محسن میر فصیحی

تهر ان

75/10/20

 

 

 

 

 

       
46 جلیل فرمانی قزوین 75/10/20                  

47

غلام رضا طاهری مقدم

قزو ین

75/10/20

 

 

 

 

 

       

48

سید احمد سادات اخوی

تهران

75/10/30

 

 

 

 

 

       

49

شهرام بهرامی

تهر ان

75/10/30

76/4/30

76/7/30

76/12/30

77/7/30

 

       

50

مهدی صلح دوست ورامینی

شهر ری

75/10/20

76/2/20

76/6/20

76/9/20

76/12/20

77/6/20

80/6/20      

51

مجید وطن پور

اهو از

75/10/20

 

 

 

 

 

       

52

كیهان الماس جیرنده

قزو ین

75/10/20

 

 

 

 

 

       

53

شیرویه حسن زاده

تهر ان

75/10/20

 

 

 

 

 

       

54

سید حسن اردهالی

تهر ان

75/10/30

 

 

 

 

 

       

55

بابك منصورنیا

تهر ان

75/12/02

76/3 /20

76/6 /01

77/2 /20

 

 

       

56

سید امیر حسینی

تهر ان

75/12/02

 

 

 

 

 

       

57

شهرام شهرامیان

تهر ان

75/12/02

 

 

 

 

 

       

58

فرزاد دولو قاجار

تهر ان

75/12/07

76/8 /30

77/3 /10

77/5 /20

77/7 /20

78/1 /20

       

59

محمد جعفری

تهر ان

75/12/07

76/3 /20

76/6 /20

76/10/20

77/1/15

77/6 /20

       

60

حسن شیرافكن

تهر ان

75/12/07

 

 

 

 

 

       

61

افشین ستوده

تهر ان

75/12/07

 

 

 

 

 

       

62

كامبیز خسروی

كرمانشاه

75/10/20

 

 

 

 

 

       
63 فرشاد دولو قاجار تهران 75/12/10 76/8/30 77/3/10 77/5/20 77/7/20

78/1/20

       

64

فرزاد حسینی فرد عراقی

تهر ان

75/12/20

 

 

 

 

 

       

65

فرشاد ورجاوند

چالوس

75/12/10

 

 

 

 

 

       

66

محمد مددی

اهو از

75/12/20

 

 

 

 

 

       

67

هادی  سرتیپی    

همد ان

76/1 /10

 

 

 

 

 

       

68

محمد رضا مدرس صادقی 

تهر ان

75/12/30

76/8 /30

76/12 /20

 

 

 

       
69 حمیدرضا بزرگمهر تهران 76/2/18 76/3/20 76/6/30 77/5/10 77/6/20

77/9/20

       

70

ابو الفضل مرادیان

تهران

76/10/20

76/12/20

77/05/20

77/06/20

77/07/20

78/01/20

       

71

غریب موللی

شیراز

75/1 /20

 

 

 

 

 

       

72

حمید رضا صفری

تهر ان

75/0 /20

 

 

 

 

 

       

73

رامین افتخاری افشار

تهر ان

76/3 /25

76/4 /25

76/6 /01

76/10/20

76/12/30

 

       

74

میر احمد رویی

رشت

76/4 /20

 

 

 

 

 

       

75

كامران پیرنیا

تهر ان

76/4/10

76/4/25

76/6/1

76/10/20

76/12/10

77/10/20

78/10/20 79/6/20    

76

علی اشراقی

تهر ان

76/4/10

76/6/20

76/12/20

77/4/20

77/6/20

 

       

77

مهدی افرای

تهر ان

76/4/20

 

 

 

 

 

       

78

امیر محمد پهلوزداد

تهر ان

76/5/10

76/6/20

76/10/1

76/10/20

77/1/15

77/11/20

       

79

فرهاد صیادگرده بر

تهر ان

76/5/20

76/6/20

76/10/20

 

 

 

       

80

عباس حیدریان

شهر ری

76/2/20

 

 

 

 

 

       

81

علیرضا صادقیان

شهر ری

76/2/20

76/6/20

77/7/20

77/10/20

78/1/20

78/5/20

85/5/20 87/12/20    

82

محسن صلح دوست ورامینی

شهر ری

76/2/20

 

 

 

 

 

       

83

محسن سماوات

تهر ان

76/5/20

76/7/15

 

 

 

 

       

84

كامبیز دالایی

تهر ان

76/5/20

76/10/20

 

 

 

 

       

85

بابك دولت آبادی

تهر ان

76/5/20

76/12/20

77/5/20

77/8/20

77/11/20

78/1/20

       

86

رضا احمدی

تهر ان

76/5/20

77/4/30

77/5/10

77/6/20

77/6/30

77/7/20

       

87

بهزاد رضا دوست 

تهر ان

76/6/20

 

 

 

 

 

       

88

حسین نیک زینت متین

تهر ان

76/5/10

76/6/20

76/12/20

77/2/20

 

 

       

89

صادق افجه هزاری

تهر ان

76/6/20

 

 

 

 

 

       

90

كیوان ارشادی اسكوئی

تهر ان

76/6/30

76/8/30

76/12/20

77/3/20

77/4/20

77/7/20

       

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
All right reserved for AIKIDO World Organization