توضیح

  دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار دان سه دان دو دان یک 1 2 3 4 5
                    76/6/25 تهران امان الله اختر محمد 91
92 سید محمد میرکریمی تهران 76/6/30 76/8/30 76/12/20 77/5/10 77/7/20

77/12/20

       

93

امی ر احمد كیانی

تهران

76/06/30

76/09/20

 

 

 

 

       

94

ناصر آقاخانی

تهر ان

75/1 /20

 

 

 

 

 

       

95

علی دهقان

تهر ان

76/6/30

 

 

 

 

 

       

96

مسلم خسروی نصر

تهر ان

76/6/30

76/10/20

77/02/30

77/4/20

77/5/20

 

       

97

ناپلئون بیلو

تهر ان

76/6/30

76/11/20

77/02/30

77/4/20

77/5/20

 

       

98

علی سعیدی

تهر ان

76/6/30

76/10/20

77/3/10

77/6/20

 

 

       

99

جعفر زمانی

تهر ان

76/6/30

 

 

 

 

 

       

100

علی خلج

تهر ان

76/7/20

 

 

 

 

 

       

101

محمد حسین باقی كهكی

تهر ان

76/7/20

76/12/20

 

 

 

 

       

102

حامد حواصلی آشتیانی

تهر ان

76/7/20

76/12/20

 

 

 

 

       

103

محمد رضا زنوزی

شهر ری

76/6/30

 

 

 

 

 

       

104

محمد افروز

شهر ری

76/6/30

 

 

 

 

 

       

105

فریبرز صیاد آوغلی

انز لی

76/7/20

 

 

 

 

 

       

106

بابك حسینی

تهر ان

76/7/30

76/10 /20

77/04/20

77/06/20

 

 

       

107

شهریار شاهین دژی

تهر ان

76/8/20

 

 

 

 

 

       

108

سید علی سجادیان

تهر ان

76/8/20

77/8/20

 

 

 

 

       

109

حمید یوسفی

تهر ان

76/9/20

76/12/20

 

 

 

 

       

110

بابك همایی

تهر ان

76/9/20

 

 

 

 

 

       

111

محسن منتظری

تهر ان

76/9/20

 

 

 

 

 

       

112

فرهاد همایون شاد

تهر ان

76/10/15

 

 

 

 

 

       

113

فرهاد فاطمی

تهر ان

76/10/20

77/6/20

 

 

 

 

       

114

كیانوش فروتن

تهر ان

76/9/20

 

 

 

 

 

       
115 پیمان صالحی تهران 76/10/30                  

116

پیمان ساغری دوزخرانی

تهران

76/11/10

76/12/10

77/02/20

77/04/20

77/06/20

77/12/20

       

117

نادر رضا اتحادی

كرج

76/11/20

 

 

 

 

 

       

118

سید محمدمهدی سالاری اردستانی فرد

کرج

76/11/30

76/12 /20

 

 

 

 

       

119

اشكان عقیلی پور

تهر ان

76/11/30

76/12 /20

 

 

 

 

       

120

علی گزیده پور

تهر ان

76/1 /20

 

 

 

 

 

       

121

عباس افشار

تهر ان

76/12/20

 

 

 

 

 

       

122

خسروی

تهر ان

76/1 /20

77/4 /20

 

 

 

 

       

123

انتظاری

تهر ان

76/12/20

77/4 /20

 

 

 

 

       

124

اصغر مردیان

تهر ان

76/1 /20

77/4 /20

 

 

 

 

       

125

بابك مدبری مقدم

تهر ان

76/1 /20

77/8 /20

77/10/20

77/12/20

78/2 /20

78/12/20

       

126

محمد رضا الله وردی

تهر ان

76/12/20

 

 

 

 

 

       

127

صادق كربلائی خداداد

تهر ان

76/1 /20

 

 

 

 

 

       

128

حسین رسول زاده

تهر ان

76/12/20

 

 

 

 

77/1 /20

       

129

مسعود بیان معمار

تهر ان

76/1 /20

 

 

 

 

 

       

130

سید محمود تقوی

تهر ان

76/1 /20

 

 

 

 

 

       

131

رامتین جعفری نائینی

تهر ان

77/3/10

77/5 /30

77/7 /30

77/10/30

78/1/30

78/2/30

       

132

خسرو خسرونژاد

تهر ان

77/3/10

77/6/10

 

 

 

 

       

133

سام جنتی

تهر ان

77/3 /20

77/6 /20

 

 

 

 

       

134

محمد جواد امیر بیكی

تهر ان

77/5 /20

77/7/20

77/12/20

 

 

 

       

135

محسن علی باقری

تهر ان

77/5/20

 

 

 

 

 

       

136

محمد امین كبودوند

تهر ان

77/2 /20

77/7 /20

 

 

 

 

       

137

عبدالرضا برادران عظیمی

تهر ان

77/5 /20

 

 

 

 

 

       
138 آرش عرفانی تهران 76/6/20                  

139

ماندلو پهلونژاد

تهران

77/07/01

77/10/20

 

 

 

 

       

140

محمد رسول زاده

تهران

77/7 /20

77/8 /20

77/9 /20

77/10/20

77/12/20

78/2 /20

       

141

شهرام  عجمیان

تهر ان

77/7/25

77/9 /25

77/11/25

 

 

 

       

142

امید اطهری نژاد

تهر ان

77/7/25

77/9 /25

77/11/25

 

 

 

       

143

رضا توسلی

تهر ان

77/7 /25

77/9 /25

77/11/25

 

 

 

       

144

خشایار مرتضایی

تهر ان

77/7/25

77/8 /20

77/9 /20

77/10/20

77/12/20

78/2 /20

       

145

اصغر آقازاده سرهنگی پور

تهر ان

77/8 /20

77/9 /20

77/10/20

77/11/20

77/12/20

78/2 /20

       

146

سعید اسماعیلی رادور

تهر ان

77/8 /20

77/9 /20

77/12/20

 

 

 

       

147

سیامك اسماعیلی رادور

تهر ان

77/8 /20

77/9 /20

77/12/20

 

 

 

       

148

محمد رضا واحدی

تهر ان

76/11/30

 

 

 

 

 

       

149

فریور قباخلو

تهر ان

77/7 /20

77/8 /20

77/9 /20

77/10/20

77/11/20

78/2 /20

       

150

سید محمد بحرینیان

تهر ان

77/7 /20

77/8 /20

 

 

 

 

       

151

شهاب عموئی

تهر ان

77/11/20

77/12 /20

78/1 /20

78/2 /20

78/3 /20

78/4 /20

       

152

بابك اسدی

تهر ان

77/12/20

 

 

 

 

 

       

153

شاهین ساعتچی

تهر ان

77/12/20

 

 

 

 

 

       

154

شهرام ساعتچی

تهر ان

77/12/20

 

 

 

 

 

       

155

امیر رضا آزاد

تهر ان

75/10/20

76/4 /20

76/10/20

77/4 /20

77/10/20

78/2 /20

       

156

اردشیر شهیدی

تهر ان

77/2/20

 77/8/20

 78/2/20

 78/8/20

 79/2/20

 79/12/20

80/6/20      

157

رضا پناهی

اصفهان

77/1 /10

 

 

 

 

 

       

158

محمد رضا معین الدین

تهر ان

77/1 /10

 

 

 

 

 

       

159

علی اكبر طاهری

تهر ان

78/2 /20

 

 

 

 

 

       

160

مهیار فكی

تهر ان

78/2 /20

 

 

 

 

 

       
161 گشتاسب سپهر تهران 78/2/20                  

162

مرتضی نجف

تهران

78/02/20

78/05/20

79/07/30

 

 

 

       

163

پیمان ضیایی

تهران

79/4/20

79/7/20

79/10/20

80/2/20

80/6/20

 

       

164

رضا فلاح

تهر ان

79/4/20

79/6/20

79/8 /20

79/12/20

80/3/20

80/6 /20

       

165

مرتضی موشیائی

تهر ان

79/4/20

79/6 /20

 

 

 

 

       

166

پژمان موشیائی

تهر ان

79/4 /20

79/6 /20

79/9 /20

79/12/20

80/3 /20

80/6 /20

       

167

آرش غازی

تهر ان

79/4 /20

79/6/20

 

 

 

 

       

168

عبدالله عبدی

تهر ان

78/4 /20

 

 

 

 

 

       

169

فردین عبدی

تهر ان

78/4 /20

 

 

 

 

 

       

170

حسین خو ند

تهر ان

78/4 /20

 

 

 

 

 

       

171

مهدی محمدی

تهر ان

78/4 /20

78/7 /20

78/10/20

79/1 /20

79/4 /20

 

       

172

علیرضا مالمیری

تهر ان

79/5 /20

 

 

 

 

 

       

173

محمد رضا خانی پور

تهر ان

78/2 /20

78/5 /20

78/9 /20

78/12/20

79/4 /20

79/8 /20

       

174

محمد جعفر زمان ثانی

تهر ان

77/8 /20

77/11 /20

 

 

 

 

       

175

حسین غفاری سعادت

تهر ان

77/8 /20

77/1 /20

 

 

 

 

       

176

خشیار پرهامی

تهر ان

77/8 /20

77/12 /20

78/1 /20

78/4 /20

78/7 /20

78/12/20

       

177

اشكان جعفر پیشه

تهر ان

77/6 /20

77/9 /20

 

 

 

 

       

178

حسن رمضانی نسب

تهر ان

77/8 /20

77/11 /20

 

 

 

 

       

179

علی رمضانی نسب

تهر ان

77/8 /20

77/10 /20

77/12/20

78/3 /20

78/6 /20

 

       

180

امیر محمد احمدی

تهر ان

77/8 /20

77/10 /20

77/12/20

 

 

 

       

181

سیدامیر حسین كاظمی اندبیلی

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       

182

رامین زرین احترام

تهر ان

77/8 /20

77/11 /20

78/3 /20

78/6 /20

78/9 /20

78/12 /20

79/6/20

     

183

علی نادر اصفهانی

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       
184 ایمان مهمان پرست تهران 77/8/20 77/11/20 78/3/20              

185

محمد رضا صالحی

تهران

77/08/20

77/11/20

 

 

 

 

       

186

شهاب بهزادمنش

تهران

77/8 /20

77/11/20

78/3 /20

78/6 /20

78/9 /20

78/12 /20

       

187

مهدی ربیعی

تهر ان

77/8 /20

77/11/20

78/1 /20

78/4 /20

78/7 /20

78/12 /20

       

188

علی جزایری

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       

189

محمود آتش خو

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       

190

علی مرآتی

تهر ان

77/8/20

 

 

 

 

 

       

191

رضا مرآتی

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       

192

سورنا دهدزی

تهر ان

77/8 /20

77/10 /20

77/12/20

 

 

 

       

193

سهیل ابوالحسنی

تهر ان

77/8 /20

77/11/20

78/3 /20

78/6 /20

78/11/20

79/3 /20

       

194

علی لك علی آبادی

تهر ان

77/8 /20

 

 

 

 

 

       

195

بابك برهانی

تهر ان

77/8 /20

77/10 /20

 

 

 

 

       

196

ماهان مدون

تهر ان

 

79/7 /20

79/9 /20

79/12/20

80/3 /20

80/8 /20

       

197

فرشاد محمدی اردستانی

تهر ان

77/8 /20

77/10 /20

77/12/20

78/2 /20

78/5 /20

78/12 /20

79/6/20      

198

مرتضی عزتی سیاه الطلخی

تهر ان

77/3 /20

77/6 /20

77/08/20

77/12/20

78/3 /20

78/9 /20

       

199

شاپور حافظی

اهو از

77/3 /20

77/6 /20

77/09/20

77/12/20

78/3 /20

78/9 /20

79/3/20      

200

احمد رفیعی

تهر ان

77/3 /20

 

 

 

 

 

       

201

شروین نسیم ناصری

تهر ان

77/3 /20

 

 

 

 

 

       

202

اردشیر عطار

تهر ان

77/3 /20

 

 

 

 

 

       

203

حامد دریایی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/08/20

77/11/20

78/3 /20

78/8 /20

       

204

بابك چراغچی باشی استانه

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/08/20

77/11/20

78/3 /20

78/8 /20

79/6/20      

205

فرشاد عظیم زاده

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/08/20

77/11/20

78/3 /20

78/8 /20

79/6/20 80/6/20    

206

محمد علی نوردهی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
All right reserved for AIKIDO World Organization