توضیح

  دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار دان سه دان دو دان یک 1 2 3 4 5
                77/8/20 77/5/20 77/2/20 تهران
داریوش بیات
207

208

كاو ه پازوكی

تهران

77/02/20

 

 

 

 

 

       

209

محمد مرادزاده

تهران

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

77/11 /20

78/4 /20

78/8 /20

       

210

پیروز بشر

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

77/12 /20

78/4 /20

78/8 /20

80/2/20      

211

علی ماهوتی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

77/11 /20

78/4 /20

78/8 /20

       

212

پنتون زندی مقدم

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

213

محمد معبری

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

77/11 /20

78/4 /20

78/8 /20

       

214

حسام عبدلی خالدی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/7 /20

 

 

 

       

215

آرش غفاری

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

 

 

 

 

       

216

علیرضا بنكدار

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

217

مهدی چراغچی باشی استانه

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

218

امیر مهدوی

تهر ان

77/2/20

 

 

 

 

 

       

219

علی مهر حسینی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

220

حمید امامی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

221

نیما غضنفری

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

222

نوید گمینی اصفهانی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

223

علی قرگزلو

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

224

مجید اشراقی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

225

علیرضا ایرانمنش

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

226

مهرداد ملكی كادر بحانی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

227

حسین علیزاده قند فروش

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

 

 

 

       

228

حسن صدیقها

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

229

هادی افتخاری

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

 

 

 

       
230 حسین محمدی فر تهران 77/2/20 77/6/20 77/8/20 78/2/20 78/8/20          

231

اسماعیل خرسندی فرد

تهران

77/02/20

77/05/20

77/08/20

77/12/20

78/03/20

78/12/20

       

232

محمد رضا زمانی

تهران

77/2 /20

77/05/20

 

 

 

 

       

233

فربد فریمان

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

234

علی ادب

تهر ان

80/9 /20

 

 

 

 

 

       

235

داریوش الهی پرست

تبر یز

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

236

رضا نورانی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

237

محمد احمدی بزرگ

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

 

 

 

 

       

238

بهزاد بهادری فر

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

 

 

 

 

       

239

علی رحیمی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

240

حامد سبحانی

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

 

 

 

 

       

241

مرتضی بختیاری

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

77/08/20

77/12 /20

78/3 /20

80/2/20

       

242

حسام تاج بخش

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

243

سید علیرضا جوهری

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

77/08/20

77/12 /20

 

 

       

244

سید محمد زابلی

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

77/08/20

77/12 /20

 

 

       

245

محمد رضا فولاد فر

تهر ان

77/2 /20

77/05/20

77/08/20

 

 

 

       

246

عبدالله فرامرزی

اهو از

79/3 /20

79/6 /20

79/9 /20

79/11 /20

 

 

       

247

كیاوش زارع بوانی

اهو از

79/3 /20

79/6 /20

79/9/20

79/11 /20

 

 

       

248

بیژن شولی چهارلنگ

اهو از

79/3 /20

79/6/20

79/9 /20

79/11 /20

 

 

       

249

علیرضا حافظی ململی

اهو از

79/3 /20

79/6 /20

79/9 /20

79/11 /20

 

 

       

250

پیمان قاسمی

اهو از

79/3 /20

79/6 /20

79/9 /20

79/11 /20

 

 

       

251

علی كیانی فرد

اهو از

79/3 /20

79/6 /20

79/9 /20

79/11 /20

 

 

       

252

امیر داودی

اهو از

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       
253 میر هادی سید موسوی اهواز 77/2/20                  

254

محمد محسنی

تهران

77/04/20

 

 

 

 

 

       

255

احمد مولائی

تهران

77/4 /20

 

 

 

 

 

       

256

مزدك سپانلو

تهر ان

77/4 /20

77/7 /20

77/12/20

78/3 /20

78/7 /20

79/2 /20

       

257

افشین پرندوار

تهر ان

77/2 /20

77/7 /20

77/12/20

78/4 /20

78/12/20

 

       

258

علیرضا كسائی فرد

تهر ان

77/2 /20

77/7 /20

 

 

 

 

       

259

حجت فخری

تهر ان

81/10 /20

82/1 /20

82/3 /20

 

 

 

       

260

حمید پوردیان

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

261

محمد رضا محمد پور

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

262

علی شمس علی

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

263

كامران عمرملی

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

264

مصطفی راستگو

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

265

سید سامان احمدی

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

266

جاوید خسروی

كرمانشاه

 81/10/20

 

 

 

 

 

       

267

غلامرضا الوفی

تهر ان

77/2 /20

77/7 /20

77/12/20

 

 

 

       

268

عباس محمدی

تهر ان

77/2 /20

77/7 /20

77/12/20

78/4 /20

78/9 /20

78/12/20

79/12/20      

269

مهدی رحمانی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

270

هادی اسماعیل نژاد

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

79/5 /20

 

 

       

271

امیر مسعود حمیدیان

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

272

محمد رضا مسعودی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/10/20

78/6 /20

 

 

       

273

علی فقه كریمی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

274

جمال فقه كریمی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

275

رحمان شاكری

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

78/1 /20

 

 

       
276 قاسم سگلی تهران 79/3/20 79/6/20 80/3/20 80/8/20 81/1/20

81/5/20

       

277

حسن محمدی فر

تهران

75/01/20

75/06/20

75/12/20

76/02/20

76/06/20

77/12/20

       

278

رسول محسن زاده

تهران

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

279

شهرام قهرمانی

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/9 /20

78/3/20

78/6/20

79/6 /20

       

280

كمال مساحی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

 

 

 

 

       

281

میلاد هادیانی فرد

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

78/3 /20

78/6 /20

78/12/20

80/12/20      

282

ارشا اقدسی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

78/2 /20

78/6 /20

79/6 /20

       

283

یونس عید گاهی

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

79/9 /20

 

 

 

       

284

ابوالفضل حق پرست

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

285

آرمان میر میران

تهر ان

77/3 /20

 

 

 

 

 

       

286

مسعود خرازی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

287

فرید نصراله عطار

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

78/2 /20

78/5 /20

78/12/20

81/12/20      

288

احمد نوری قاسم آبادی

تهر ان

77/2 /20

77/5/20

77/8/20

77/12/20

78/6 /20

78/12/20

       

289

كیارش یزدان فر

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

78/6 /20

78/12/20

80/6 /20

80/12/20

81/12/20      

290

رامتین حاجی نوروز علی

تهر ان

77/2 /20

77/5/20

77/8 /20

77/12/20

78/6 /20

78/12/20

       

291

نیما عاصی

تهر ان

77/2 /20

77/5 /20

77/8 /20

77/12/20

78/3 /20

78/12/20

       

292

امیر حسین هرندی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

293

هامیك آبنوس

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

294

سعید جهانیان

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/12/20

78/6 /20

78/12/20

79/6/20

79/12/20      

295

سید محمد سید علیزاده

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

296

محمد رضا آذوغ

تهر ان

 

 

 

 

 

78/1 /20

       

297

بابك متوصل

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

298

قاسم یگانه

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
All right reserved for AIKIDO World Organization