توضیح

  دان

کیو   استان   نام و نام خانوادگی

کد

    دان پنج 

دان چهار دان سه دان دو دان یک 1 2 3 4 5
        79/12/20 79/6/20 78/12/20 78/6/20 77/12/20 77/5/20 77/2/20 تهران علی انیسی 299

300

سرو ش علیپور

تهران

77/02/20

77/07/20

78/03/20

78/12/20

 

 

       

301

محمدناصر مضفی

تهر ان

82/12 /1

 83/2/20

 

 

 

 

       

302

رضا رحیمی

تهر ان

77/2 /20

77/8 /20

78/3 /30

78/7 /20

78/10/30

79/3 /20

       

303

حسین جعفریان

تهر ان

79/12/20

 

 

 

82/1 /20

82/12/20

83/6/20      

304

حمید مشایخی

سبز وار

77/4 /20

77/8 /20

77/12 /20

78/5 /20

78/11/20

79/6 /20

80/12/20      

305

فرهاد مهراز

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

306

صابر نوحی

تهر ان

 

 

 

 

 

79/3 /20

       

307

سعید نوری

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/12/20

78/6 /20

78/12/20

79/6 /20

       

308

شمس الدین میرزایی

تهر ان

78/5 /20

 

 

 

 

 

       

309

امیر مرتضوی

تهر ان

82/8 /20

82/11/20

 

 

 

 

       

310

علیرضا پرهیز

تهر ان

82/8 /20

 

 

 

 

 

       

311

محمد شرافتی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

312

حمید رضا سیف الهی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

313

سام سرابی

تهر ان

77/2 /20

77/12/20

78/06/20

 

 

 

       

314

محمد جواد ایرانپناه

شهر ری

83/7 /20

83/10 /20

84/2 /20

84/6 /20

84/8 /20

84/11/20

       

315

مصطفی نجفی

شهر ری

83/7 /20

83/10 /20

84/2 /20

84/4 /20

84/6 /20

84/11/20

       

316

علی حاجتی

شهر ری

83/10/20

84/2 /20

84/6 /20

 

 

 

       

317

علی اصغر امامی محرم

شهر ری

83/10/20

84/2 /20

84/6 /20

 

 

 

       

318

علی اكبر امامی محرم

شهر ری

83/10/20

84/2 /20

84/6 /20

 

 

 

       

319

محمد افشار

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

 

 

 

 

       

320

مهرداد زینالی

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

 

 

 

 

       

321

 هادی اخطاری

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

78/12 /20

78/6 /20

78/12/20

79/12/20

80/6/20      
322 علیرضا بهگو تهران 78/7/20                  

323

حسین جعفری

تهران

78/07/20

 

 

 

 

 

       

324

هوشنگ رستمی

تهر ان

78/7 /20

 

 

 

 

 

       

325

ارسطو فخرایی

تهر ان

77/7 /20

 

 

 

 

 

       

326

سید البرز رضوی روحانی

تهر ان

77/7 /20

 

 

 

 

 

       

327

پیام زرگرزاده

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/9 /20

 

 

 

       

328

احمد رضا ملاعبدالحسین

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/12 /20

78/6 /20

78/12/20

79/6/20

79/12/20      

329

سام حقیقی موجد

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/9 /20

78/3 /20

78/7 /20

80/12/20

       

330

علیرضا كیان رخ

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/9 /20

77/12 /20

78/6 /20

78/12/20

79/6/20      

331

مهدی حیدریان 

تهر ان

79/9/20

79/12 /20

80/3 /20

80/12 /20

81/4 /20

81/12/20

       

332

احسان كاظمی

شهر ری

83/12/20

84/2 /20

 

 

 

 

       

333

علیرضا دانش آموز

شهر ری

84/2 /20

84/5 /20

84/8 /20

 

 

 

       

334

احمد زرین گوش

شهر ری

84/4 /20

84/6 /20

 

 

 

 

       

335

علی عباس اسلامی

شهر ری

84/4 /20

84/6 /20

 

 

 

 

       

336

جمشید خراسانی

شهر ری

84/4 /20

84/6 /20

 

 

 

 

       

337

مصطفی عسگری

شهر ری

84/4 /20

84/6 /20

85/2 /20

85/5 /20

 

 

       

338

مهدی بهروز

شهر ری

84/4 /20

84/6 /20

84/8 /20

84/11 /20

 

 

       

339

عباس گودرزی

تهر ان

77/2 /20

77/6/20

77/12/20

78/6 /20

78/12/20

79/12/20

80/6/20      

340

محمد حسین سیان

تهر ان

77/2/20

77/6 /20

 77/12/20

 78/6/20

 78/12/20

 

       

341

مهدی علاقمند

تهر ان

77/2 /20

77/12 /20

 78/6/20

 

 

 

       

342

صالح نوید

تهر ان

77/12/20

77/6 /20

 

 

 

 

       

343

علی گائینی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

344

بردیا صلائیان قمی

تهر ان

77/2 /20

78/2 /20

79/2 /20

80/2 /20

81/2 /20

83/2 /20

       
345 برنا طلائیان قمی تهران 77/2/20 78/2/20 79/2/20 80/2/20 81/2/20

83/2/20

       

345

حمید شرقی

شهرری

83/05/20

83/12/20

84/06/20

 

 

 

       

346

امیر نجفی

شهر ری

84/06/20

 

 

 

 

 

       

347

علی مدیر خازنی

شهر ری

84/06/20

 

 

 

 

 

       

348

میلاد كوكوموذن

شهر ری

83/5 /20

 

 

 

 

 

       

349

علی كوكوموذن

شهر ری

83/5 /20

83/7/20

83/8 /20

84/2 /20

 

 

       

350

پیام قنبر پور

شهر ری

84/06/20

 

 

 

 

 

       

351

میلاد پور دهقان

شهر ری

81/2 /20

81/6 /20

81/12 /20

 

 

 

       

352

نیما شاهرخی

شهر ری

84/6 /20

84/9 /20

84/11 /20

85/1 /20

 

 

       

353

محمد تیموری

تهر ان

84/9/20

84/11 /20

 

 

 

 

       

354

علیرضا یاوری

شهر ری

84/11/20

85/2 /20

85/4 /20

85/6 /20

85/8 /20

85/10/20

       

355

محمد رضا فلاح

شهر ری

84/1 /20

85/2 /20

85/4 /20

85/6 /20

85/8 /20

85/10/20

       

356

علیرضا زمان خان ملایری

شهر ری

84/11/20

85/2 /20

85/4 /20

85/6 /20

85/8 /20

85/10/20

       

357

پیام وروانی فراهانی

تهر ان

84/1 /20

84/5 /20

84/8 /20

84/12 /20

85/3 /20

85/8 /20

86/2/20      

358

سیامك ابوالحسنی

تهر ان

77/2 /20

77/6 /20

77/12/20

 

 

         

359

روزبه حسینی

تهر ان

83/4 /20

 

 

 

 

 

       

360

حامد سلیمانی 

تهر ان

83/4 /20

 

 

 

 

 

       

361

 محمدرضا محمودی

تهر ان

80/2 /20

80/5 /20

80/8 /20

81/3 /20

 

 

       

362

محمود ایران پناه

تهر ان

85/2 /20

 

 

 

 

 

       

363

پیمان عالی پور

تهر ان

85/2 /20

 

 

 

 

 

       

364

هوشنگ بهلولی

تهر ان

77/2 /20

 

 

 

 

 

       

365

صادق مرادیان

تهر ان

80/2 /20

80/5 /20

 

 

 

 

       

366

حمید رضا بیات

تهر ان

80/2 /20

80/4 /20

 80/6/20

 80/12/20

 81/3/20

 81/12/20

82/6/20      
367 علی نعمتی مقدم تهران 84/5/20                  

368

میثم عزیزی

همدان

77/02/22

77/06/22

77/12/22

 

 

 

       

369

هانیبال الكساندرس

تهر ان

77/2 /22

 

 

 

 

 

       

370

امیر سیفی

تهر ان

77/2 /22

77/6 /22

77/12 /22

78/3 /20

78/6 /22

79/12/20

       

371

احسان داور منش

تهر ان

85/10/20

 

 

 

 

 

       

372

فرهود خلیلی ارومیه

تهر ان

85/10/20

86/2 /20

86/8 /20

 

 

 

       

373

حمید اسكندری یگانه 

تهر ان

85/10/20

 

 

 

 

 

       

374

محمد زینلی

تهر ان

85/10/20

 

 

 

 

 

       

375

مصطفی خراطیان

تهر ان

85/10/20

 

 

 

 

 

       

376

عباس صالحی

تهر ان

85/10/20

 

 

 

 

 

       

377

ابوالفضل قربانزاده

تهر ان

86/2 /20

86/5 /20

86/10 /20

86/12 /20

87/3 /20

87/7 /20

88/1/20 89/12/20    

378

فرهاد باقری

تهر ان

86/2 /20

86/4 /20

86/6 /20

 

 

 

       

379

محمد رضا استیری

تهر ان

86/2 /20

86/6 /20

86/8 /20

86/12 /20

 87/3/20

87/12/20 

88/6/20
     

380

محمد حسینی

تهر ان

87/2 /12

87/7 /10

 88/5/24

 89/1/25

89/3/25 

 89/7/12

       

381

سید علی درخشان

تهر ان

87/2 /12

 

 

 

 

 

       

382

محمد حاج ملاعیسی

تهر ان

87/2 /12

87/7 /10

87/12 /24

88/4 /20

88/09/25 

89/03/25 

89/11/20      

383

داود نوری نژاد

تهر ان

87/2 /12

 

 

 

 

 

       

384

نادر نصرتی

تهر ان

87/2 /12

89/01/25 

89/05/20 

 

 

 

       

385

شهریار آشوری

تهر ان

86/2 /20

86/6 /20

86/12 /20

 86/6/20

 86/9/20

 87/10/20

       

386

علی محمودی

تهر ان

86/2 /20

 

 

 

 

 

       

387

رامین قنبری

تهر ان

86/0 /20

87/6 /20

87/12 /20

 

 

 

       

388

محمد حسین روستایی

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

87/12 /20

 

 

 

       

389

محمد علی احمدی

تهر ان

87/2 /20

87/6 /20

87/12 /20

88/2 /20

88/5 /20

 

       
390 علی کریمی تهران 87/2/20 87/6/20 87/12/20              

تمامی حقوق این سایت برای سازمان بین المللی آیکیدو محفوظ می باشد
All right reserved for AIKIDO World Organization